Käyttöehdot

PURKUTORI.FI KÄYTTÖEHDOT

Palvelun tuottaa ja ylläpitää Purkupiha Oy (jäljempänä myös "Palveluntarjoaja").

Palvelua voivat käyttää vain palveluun rekisteröityneet henkilöt. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Rekisteröityminen on sallittu kaikille yksityishenkilöille ja yrityksille. Rekisteröityminen ja palvelun kaikkien toimintojen käyttö on ilmaista. Palvelu on käytetyn rakennus- ja purkumateriaalin myynti-ilmoituksia kokoava markkinapaikka. Kaupanteko tapahtuu palvelun käyttäjien kesken, heidän keskenään sopimilla ehdoilla.

Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta vääriä henkilötietoja antaneet käyttäjät sekä sellaiset henkilöt, joiden tiedot ovat vanhentuneet.

Purkutori.fi on rakennustarvikkeiden kierrätys- ja kauppapaikka, jossa Purkupiha Oy ilmoittaa myytäväksi omia tuotteitaan. Myös yksityishenkilöt ja muut yritykset voivat asettaa kaupattavaksi omia kohteitaan palvelun välityksellä.

Kaupanteko tapahtuu palvelun käyttäjien kesken heidän keskenään sopimilla ehdoilla. Palveluntarjoaja on kaupan osapuoli vain omien ilmoittamiensa tuotteiden osalta, se ei ole vastuussa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja vastaa vain omista ilmoittamistaan tuotteista. Palveluntarjoajan ilmoittamat kohteet tunnistaa myyjän nimimerkistä Purkupiha Oy.

Palvelun käyttö on sallittu ainoastaan sen tuotekategorioiden mukaisten tuotteiden ilmoitteluun. Kaupanteko tapahtuu palvelun käyttäjien kesken heidän keskenään sopimilla ehdoilla. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilmoitukset, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Lisäksi Purkupiha Oy voi poistaa ilmoitukset, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaiset tai virheelliset tai joiden ilmoitussisällöstä tai myytävästä tuotteesta voi koitua haittaa  tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.

Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Kaikilla henkilöillä, jotka rekisteröityvät palveluun tulee olla täysi hallintaoikeus palvelun kautta kauppaamiinsa tuotteisiin tai täysi suostumus tuotteen omistajalta myynti-ilmoituksen jättöön. Yhdellä henkilöllä voi olla palveluun vain yksi tunnus.

Palveluntarjoaja noudattaa ja toteuttaa käyttäjien yksityisyyden suojaa palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen  mukaisesti. Palvelu käyttää evästeitä.

Annettuja käyttäjätietoja käsitellään luottamuksellisesti. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus raportoida kaupan jälkeen tuotteen alkuperään tai uuteen sijaintipaikkaan liittyviä tietoja kolmannelle osapuolelle mikä myyjä on antanut siihen erillisen luvan ilmoitusta luodessaan.  Katso ilmoituksen syötön kohta Syötä halutessasi sijainti mistä ilmoittamasi tuote/tavara/asia on purettu. Vastaavasti kysymme kauppojen jälkeen mihin tuote on sijoitettu uudelleen seurannan ja jäljittämisen vuoksi. Syötä halutessasi sijainti mihin ilmoitukseen liittyvä tuote/tavara/asia on siirretty. Kysymme tätä mahdollisen seurannan, ja jäljittämisen tarpeen vuoksi tulevaisuudessa.”

Käyttäjän tulee huolehtia omasta henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan niin, että se ei päädy kolmansien osapuolten käsiin. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee viipymättä vaihtaa salasanansa ja ilmoittaa mahdollisesta väärinkäytön uhasta Palveluntarjoajalle. Kun ilmoitus on vastaanotettu käyttäjä voidaan vapauttaa tämän vanhoilla tunnuksilla mahdollisesti tapahtuvasta väärinkäytöstä.

Ilmoituksissa käytettävien kuvamateriaalien kaikki tekijänoikeudet tulee olla ilmoituksen jättäjällä itsellään.

Palvelun käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjän on itse vastattava  käytön vaatimien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, niiden toimintakunnosta ja riittävästä tietoturvasta. Käyttäjä vastaa myös kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

Käyttäjä sitoutuu kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.

Käyttäjä voi lakkauttaa oman tilinsä palvelusta milloin tahansa.

Purkutori.fi -palvelu on käytettävissä vuorokauden kaikkina aikoina, pois lukien huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun pakottavan syyn aiheuttamat katkokset. Näin ollen Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä siitä, että palvelu toimii aina käyttökatkoitta ja virheettömästi, eikä Palveluntarjoaja vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.

Palveluntarjoaja voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelua tai lisätä tai poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelua tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen, joko palvelun välityksellä tai henkilökohtaisesti esim. sähköpostilla.  

Palveluntarjoaja vastaa palvelussa vain itse tuottamansa sisällön oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjien käyttäjätietojen  tai heidän palveluun lisäämiensä ilmoitusten oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä onko käyttäjä oikeustoimikelpoinen tehdessään myynti-ilmoituksia tai pyytäessään lisätietoja.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot tai myynti-ilmoitukset mahdollisesti aiheuttavat käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, eikä ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen tai tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla.

Palvelu on suojattu tekijänoikeuksilla. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai oikeudenhaltijan kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, tai muutoin saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia.

Käyttäjän palveluun tuottamien sisältöjen kaikki nykyiset ja tulevat oikeudet siirtyvät Palveluntarjoajalle siitä hetkestä alkaen kun sisällöt ladataan palveluun.  Palveluntarjoaja voi luovuttaa oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata käyttäjien tekemiä ilmoituksia esim. väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää käyttöoikeus itse toimittamaansa materiaaliin. Kaiken palvelussa olevan aineiston käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. käyttäjän toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.

Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus syntyy Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee käyttäjän tilin sekä poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston palvelusta.

Palveluntarjoaja voi luopua sopimukseen kuuluvista velvoitteistaan, mikäli Palveluntarjoajaa kohtaa ylivoimainen este. Kohtuuttomaksi esteeksi voidaan lukea mm. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vastaava Palveluntarjoajasta riippumaton syy.

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, silloin kun palvelu tai sen osa myydään taikka palvelun tuottajan tai välittäjän muuttuessa.

Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.

Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelun rekisteristä vastoin edellä mainittuja käyttöehtoja  toimineet henkilöt sekä ne henkilöt, jotka käyttävät palvelua Suomen lain tai hyvien tapojen vastaisesti.

Purkupiha Oy voi halutessaan muuttaa näitä käyttöehtoja, ilman eri ilmoitusta palveluun rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjä sitoutuu  palveluun rekisteröityessään  pitämään omat käyttäjätietonsa ajan tasalla.