Käyttö- ja myyntiehdot

Palvelun tuottaa ja ylläpitää Purkupiha Oy (jäljempänä myös "Palveluntarjoaja").


Palvelua voivat käyttää vain palveluun rekisteröityneet henkilöt. Rekisteröityessään palveluun käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan näitä käyttöehtoja. Rekisteröityminen on sallittu kaikille yksityishenkilöille ja yrityksille. Rekisteröityminen ja palvelun kaikkien toimintojen käyttö on ilmaista.


Rekisteröityessään palveluun käyttäjä saa oikeuden käyttää palvelua näiden käyttöehtojen sekä muiden palvelua koskevien sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelusta vääriä henkilötietoja antaneet käyttäjät sekä sellaiset henkilöt, joiden tiedot ovat vanhentuneet.


Purkutori.fi on huutokauppapalvelu, jossa Purkupiha Oy huutokauppaa omia tuotteitaan. Myös yksityishenkilöt ja muut yritykset voivat asettaa huutokaupattavaksi omia kohteitaan palvelun välityksellä.


Kohteissa, joissa Palveluntarjoaja ei ole huutokaupattavan tuotteen omistaja, kaupanteko tapahtuu palvelun käyttäjien kesken heidän keskenään sopimilla ehdoilla. Tällöin Palveluntarjoaja ei ole kaupan osapuoli missään suhteessa, eikä ole vastuussa oikeudettomasti tapahtuneesta myynnistä kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajan myymät kohteet tunnistaa myyjän nimimerkistä Purkupiha Oy.


Palvelun käyttö on sallittu ainoastaan sen tuotekategorioiden mukaisten tuotteiden huutokauppaamiseen, myymiseen ja ostamiseen. Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa ilmoitukset, jotka eivät täytä edellä mainittuja vaatimuksia. Lisäksi Purkupiha Oy voi poistaa ilmoitukset, jotka ovat lain tai hyvän tavan vastaiset tai virheelliset tai joiden ilmoitussisällöstä tai myytävästä tuotteesta voi koitua haittaa tai vahinkoa Palveluntarjoajalle, käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle.


Palveluun voi rekisteröityä käyttäjäksi myös oikeushenkilö. Kaikilla henkilöillä, jotka rekisteröityvät palveluun tulee olla täysi hallintaoikeus palvelun kautta huutokauppaamiinsa tuotteisiin tai täysi suostumus tuotteen omistajalta huutokauppailmoituksen jättöön. Yhdellä henkilöllä voi olla palveluun vain yksi tunnus.


Palveluntarjoaja noudattaa ja toteuttaa käyttäjien yksityisyyden suojaa palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen mukaisesti. Palvelu käyttää evästeitä.


Annettuja käyttäjätietoja käsitellään luottamuksellisesti. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus luovuttaa käyttäjätietoja toisille käyttäjille huutokaupan päättymisen yhteydessä, jolloin luovutetaan huudon voittaneen tiedot myyjälle ja myyjän tiedot kohteen voittaneelle huutajalle.


Käyttäjän tulee huolehtia omasta henkilökohtaisesta käyttäjätunnuksestaan ja salasanastaan niin, että se ei päädy kolmansien osapuolten käsiin. Käyttäjä vastaa kaikesta käyttäjätunnuksellaan tapahtuneesta palvelun käytöstä. Salasanan tai käyttäjätunnuksen joutuessa ulkopuolisen tietoon, käyttäjän tulee viipymättä vaihtaa salasanansa ja ilmoittaa mahdollisesta väärinkäytön uhasta Palveluntarjoajalle. Kun ilmoitus on vastaanotettu käyttäjä voidaan vapauttaa tämän vanhoilla tunnuksilla mahdollisesti tapahtuvasta väärinkäytöstä.


Ilmoituksissa käytettävien kuvamateriaalien kaikki tekijänoikeudet tulee olla ilmoituksen jättäjällä itsellään.


Palvelun käyttö on käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjän on itse vastattava käytön vaatimien laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, niiden toimintakunnosta ja riittävästä tietoturvasta. Käyttäjä vastaa myös kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.


Käyttäjä sitoutuu kohteen ilmoittaessaan kuvaamaan sen totuudenmukaisesti ja riittävän laajasti.


Palvelussa tapahtuva myynti ja kohteen voittanut huuto on aina molempia osapuolia sitova ostotapahtuma, ellei käyttäjä ole omassa myynti-ilmoituksessaan toisin maininnut.


Käyttäjä voi lakkauttaa oman tilinsä palvelusta milloin tahansa.


Purkutori.fi -palvelu on käytettävissä vuorokauden kaikkina aikoina, pois lukien huollon, asennuksen, muutostyön, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun pakottavan syyn aiheuttamat katkokset. Näin ollen Palveluntarjoaja ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä siitä, että palvelu toimii aina käyttökatkoitta ja virheettömästi, eikä Palveluntarjoaja vastaa palvelun käyttämisen tai siinä esiintyvien toimintahäiriöiden, teknisten vikojen, haitallisten ohjelmistojen, linkkien tai katkosten käyttäjälle tai kolmansille aiheuttamista vahingoista.


Palveluntarjoaja voi milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta muuttaa palvelua tai lisätä tai poistaa osia palvelusta sekä muuttaa palvelun maksuttomia osioita maksullisiksi tai lopettaa palvelun ylläpitäminen osittain tai kokonaan. Palveluntarjoaja pyrkii, silloin kuin se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan palvelussa tapahtuvista, käyttäjän kannalta olennaisista muutoksista ja katkoksista etukäteen, joko palvelun välityksellä tai henkilökohtaisesti esim. sähköpostilla.


Palveluntarjoaja vastaa palvelussa vain itse tuottamansa sisällön oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei näin ollen vastaa mm. käyttäjien käyttäjätietojen tai heidän palveluun lisäämiensä ilmoitusten oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa siitä onko käyttäjä oikeustoimikelpoinen tehdessään myynti-ilmoituksia tai ostotarjouksia.


Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mistään vahingoista tai muista haitoista, joita virheelliset tai riittämättömät käyttäjätiedot tai myynti-ilmoitukset mahdollisesti aiheuttavat käyttäjälle tai kolmansille osapuolille, eikä ole missään tilanteessa korvausvelvollinen välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät millään tavalla palveluun tai sen käyttämiseen tai tietoon tai ilmoituksiin, joita palvelun välityksellä on saatavilla.


Palvelu on suojattu tekijänoikeuksilla. Palvelu voi sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua aineistoa. Käyttäjällä ei ole ilman Palveluntarjoajan tai oikeudenhaltijan kirjallista lupaa levittää, julkaista, kopioida, tai muutoin saattaa yleisön saataville tai muuten kaupallisesti hyödyntää suojattua materiaalia.


Käyttäjän palveluun tuottamien sisältöjen kaikki nykyiset ja tulevat oikeudet siirtyvät Palveluntarjoajalle siitä hetkestä alkaen kun sisällöt ladataan palveluun. Palveluntarjoaja voi luovuttaa oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata käyttäjien tekemiä ilmoituksia esim. väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää käyttöoikeus itse toimittamaansa materiaaliin. Kaiken palvelussa olevan aineiston käyttäminen tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. käyttäjän toimesta on kielletty ilman Palveluntarjoajan nimenomaista suostumusta.


Käyttäjän ja Palveluntarjoajan välinen sopimus syntyy Käyttäjän rekisteröityessä Palveluun. Sopimus on voimassa toistaiseksi.


Sopimuksen päättyessä Palveluntarjoaja sulkee käyttäjän tilin sekä poistaa käyttäjän mahdollisesti tallettaman aineiston palvelusta.


Palveluntarjoaja voi luopua sopimukseen kuuluvista velvoitteistaan, mikäli Palveluntarjoajaa kohtaa ylivoimainen este. Kohtuuttomaksi esteeksi voidaan lukea mm. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö tai muu vastaava Palveluntarjoajasta riippumaton syy.


Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kolmannelle osapuolelle, silloin kun palvelu tai sen osa myydään taikka palvelun tuottajan tai välittäjän muuttuessa.


Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta.


Palveluun ja näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.


Palveluntarjoajan ja käyttäjän väliset riitatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli sovintoon ei päästä, ratkaistaan riita Helsingin käräjäoikeudessa.


Palveluntarjoajalla on oikeus poistaa palvelun rekisteristä vastoin edellä mainittuja käyttöehtoja toimineet henkilöt sekä ne henkilöt, jotka käyttävät palvelua Suomen lain tai hyvien tapojen vastaisesti.


Purkupiha Oy voi halutessaan muuttaa näitä käyttöehtoja, ilman eri ilmoitusta palveluun rekisteröityneille käyttäjille. Käyttäjä sitoutuu palveluun rekisteröityessään pitämään omat käyttäjätietonsa ajan tasalla.
PURKUTORI.FI MYYNTIEHDOTEsittely ja tutustuminen


Myyjä ilmoittaa mahdollisesta kaupan kohteena olevan materiaalin esittelystä ja ajankohdasta erikseen pääotsikossaan. Esittely voidaan järjestää tarvittaessa useampana eri ajankohtana.


Tarjouksentekijän velvollisuus


Tarjouksen tekijän velvollisuus on tutustua, tarpeelliseksi katsomassaan laajuudessa, ennalta kaupan kohteena olevaan materiaaliin. Huutokauppaan osallistumalla tarjouksen tekijät ilmoittavat olevansa tietoisia kohteiden kunnosta.


Kuka on ostaja


Korkeimman hyväksytyn tarjouksen tehnyttä pidetään ostajana.


Arvonlisävero


Kauppahintaan lisätään arvonlisävero. Erikseen mainituissa kohteissa kauppahintaan ei sisälly vähennettävää arvonlisäveroa.


Huutokauppatapa


Huutokauppa suoritetaan nostokorotuksin. Kunkin kohteen osalta ilmoitetaan alin sallittu korotus.


Myyntiajan alkaminen


Myynti alkaa silloin kun kaupan kohteet ovat ilmestyneet sivustolle.


Myyntiajan loppuminen


Myyjä voi myydä kaupan kohteena olevan materiaalin milloin tahansa. Ostaja on se, jonka tarjous on viimeisenä, sillä hetkellä kun myyjä ilmoittaa kohteen myydyksi


Kaupan kohteen poistaminen myynnistä


Myyjä voi jättää omaisuuden myymättä. Myyjällä on oikeus poistaa myynnistä milloin tahansa kaupan kohteena oleva materiaali, tällöin kauppaa ostajan ja myyjän välillä ole syntynyt.


Kauppahinta ja sen maksaminen


Ostajan on maksettava kauppahinta 14 vuorokauden kuluessa kokonaisuudessaan myyjän ilmoittamalle tilille. Erinäisissä tapauksissa myyjällä on myös oikeus vaatia kauppahinnan välitöntä suorittamista.


Maksuehdoista poikkeaminen


Myyjä voi halutessaan, tapauskohtaisesti hyväksyä käsirahan maksamisen tai myöntää maksuaikaa.


Omistusoikeus kaupan kohteeseen


Ostajan omistusoikeus kaupan kohteena olevaan materiaaliin syntyy silloin kun maksu on kokonaisuudessaan saapunut myyjän osoittamalle tilille.


Kauppahinnan maksun laiminlyönti


Mikäli ostaja laiminlyö, edellä mainitulla tavalla ostamansa, kaupan kohteen maksamisen, on ostaja velvollinen korvaamaan myyjälle aiheutuneet uudelleenmyyntikulut, tms. kustannukset.


Myyjän vastuu materiaalista


Myyjä ei myönnä myytäville materiaaleille minkäänlaista takuuta, eikä vastaa materiaalissa ilmenevistä vaurioista, jotka johtuvat aiemmasta varastoinnista, käsittelystä, käytöstä, tai kulumisesta, tehdyistä muutoksista tai korjauksista.